วารสารก. กองบรรณาธิการ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 20, n. 1, 29 มิ.ย. 2020.