คำภา อ. การเมืองวัฒนธรรมของ “อุดมการณ์ชาติพันธุ์ไทย”: ความเป็นไทยที่ (เคย) กดทับ “อาหารเจ๊ก” “อาหารลาว” . วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 453–471, 2021. DOI: 10.14456/lartstu.2021.34. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/244046. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.