สมควร น.; ชำนาญมาก ร.; ณรงค์ชัย ว. เศรษฐศาสตร์การเมือง กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมอุดมการณ์สู่การกลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ . วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 216–247, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/243493. Acesso em: 24 พ.ค. 2022.