แผลงศร ร. กระบวนจินตภาพในความเรียงของนิ้วกลม. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 144–172, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/243479. Acesso em: 27 ม.ค. 2022.