นุ่มทอง ก.; แก้วสุวรรณ์ จ. . การสร้างโมเดล 4PBL สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 269–297, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/242205. Acesso em: 27 ม.ค. 2022.