อ่อนสุวรรณจ.; CHONMAHATRAKUL, N.; ดวงมาลย์จ.; อติชาติธานินทร์ณ.; ไตรรัตน์วรกุลพ.; ชลไชยะว. แง่คิดและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของทารกและเด็กเล็กจากข้อมูลการศึกษาวิจัย. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 20, n. 1, p. 184-201, 30 มิ.ย. 2020.