ลครพลป. คณะกรรมการกลางกลาโหม: การควบคุมอำนาจกองทัพ ของคณะราษฎรหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 - 2477 . วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 20, n. 1, p. 224-239, 30 มิ.ย. 2020.