JANGCHAROENJITTKUL, K. ความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้คุณภาพเสื้อผ้าจากรูปแบบการนำเสนอเสื้อผ้าออนไลน์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 20, n. 1, p. 126-140, 30 มิ.ย. 2020.