อินทะสีว. วิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ: กรณีศึกษาการแก้ไขวิกฤต ภายใต้การทูตพหุภาคี. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 20, n. 1, p. 1-18, 30 มิ.ย. 2020.