เชวงกิจวณิชส. ปัญหาการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย -ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค-. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 20, n. 1, p. 40-67, 30 มิ.ย. 2020.