พัดทองส. อาศิรวาท. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 4, n. 2, p. (3), 11.