เวสสะโกศลพ. การศึกษาสำรวจคุณสมบัติของนักแปล. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 3, n. 1, p. 79-94, 11.