เชวงกิจวณิชส. การปรับปรุงระบบ "ส่วน" ในพจนานุกรมคันจิ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 3, n. 1, p. 36-53, 11.