เอื้อมนารมย์ส. การวิเคราะห์หน่วยเสียง /ŋ/ ในภาษาฝรั่งเศส ของนักศึกษาไทย. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 4, n. 1, p. 121-133, 11.