จานเขื่องก. นโยบายการเคหะแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ (ค.ศ. 1960-2000). วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 4, n. 1, p. 99-120, 11.