โชติเธียระวงศ์จ. พระกฤษณะกับนิกายภาควตะ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 4, n. 1, p. 68-84, 11.