เชวงกิจวณิชส. การเชื่อมประโยคในเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชาวไทย. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 4, n. 1, p. 48-67, 11.