งามจิตรเจริญว. บทวิพากษ์ปรัชญาภควัทคีตา. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 4, n. 1, p. 32-47, 11.