ชื่นสุวิมลบ. บทบรรณาธิการ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 4, n. 1, p. (1), 11.