สืบด้วงม. กรรมนิยามกับปัญหาจริยศาสตร์สมัยใหม่. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 5, n. 1, p. 36-62, 11.