วูวงศ์ว. การปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นยุค 2000. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 5, n. 2, p. 135-155, 11.