เจริญจิตรกรรมป. อุบัติการณ์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 6, n. 1, p. 338-340, 11.