ยอดแก้วณ. อัตตาและท่าทีต่ออัตตาในพุทธศาสนาเถรวาท. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 6, n. 1, p. 272-300, 11.