ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ด. การศึกษาพระธรรมวินัยในพุทธศาสนา: วิวัฒน์หรือวิบัติ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 6, n. 1, p. 249-271, 11.