วิริเยนะวัตร์ป. ภาพผู้หญิงญี่ปุ่นที่สะท้อนในงานเขียนสมัยเมจิ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 6, n. 1, p. 196-228, 11.