พลายเล็กส. นิราศจักรวาล: นิราศยุค 2548. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 6, n. 1, p. 173-195, 11.