อยู่ประยงค์ธ. การใช้ภาษาไทยและวิธีเรียนภาษาไทยของนักศึกษานานาชาติโครงการไทยศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 6, n. 1, p. 137-154, 11.