ทวยเจริญพ. ศักยภาพในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยกับตัวแปรบั่นทอนทางสังคม. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 6, n. 1, p. 67-98, 11.