เจริญจิตรกรรมป. บทบรรณาธิการ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 6, n. 1, p. (4), 11.