ชูติกมลธรรม ช. ประวัติศาสตร์ของความซึมเศร้า จาก Melancholia สู่ Depression. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 169–195, 2019. DOI: 10.14456/lartstu.2019.8. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/135706. Acesso em: 28 พ.ย. 2022.