ชูติกมลธรรมช. ประวัติศาสตร์ของความซึมเศร้า จาก Melancholia สู่ Depression (History of Depression: From Melancholia to Depression). วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 19, n. 1, p. 169-195, 28 มิ.ย. 2019.