วินิจจะกูล ธ. อ่าน Imagined Communities ของ Benedict Anderson หรือ IC ของ "ครูเบ็น". วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 163–193, 2013. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/12594. Acesso em: 14 เม.ย. 2024.