วินิจจะกูลธ. อ่าน Imagined Communities ของ Benedict Anderson หรือ IC ของ "ครูเบ็น". วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 9, n. 1, p. 163-193, 11.