จตุพรอ. บทวิจารณ์หนังสือ Giroux, H.A. (2013). On Critical Pedagogy. New York and London: Bloomsbury Academic. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 19, n. 1, p. 196-210, 28 มิ.ย. 2019.