กลิ่นจันทร์แดง ฐ. รสวรรณคดีในบทกวีเดือนตุลา. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 36–56, 2013. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/11913. Acesso em: 4 ก.พ. 2023.