ธนจิราวัฒน์ส.; บุรุษพัฒน์ส. ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ภาษาไทยวนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Tonal Geography of Tai Yuan In Southeast Asia). วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 19, n. 1, p. 79-106, 28 มิ.ย. 2019.