พงษ์นิลม. ชุมชนนิยมใน ‘เมืองน่าอยู่’: อัตลักษณ์พะเยาในบทเพลง. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, v. 19, n. 1, p. 48-78, 28 มิ.ย. 2019.