ฉันทสิทธิพรด. (2020). พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงในการนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นจีนผ่านแบบเรียนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(1), 68-96. https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.4