อ่อนสุวรรณจ., Chonmahatrakul, N., ดวงมาลย์จ., อติชาติธานินทร์ณ., ไตรรัตน์วรกุลพ., & ชลไชยะว. (2020). แง่คิดและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของทารกและเด็กเล็กจากข้อมูลการศึกษาวิจัย. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(1), 184-201. https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.9