ลครพลป. (2020). คณะกรรมการกลางกลาโหม: การควบคุมอำนาจกองทัพ ของคณะราษฎรหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 - 2477 . วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(1), 224-239. https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.11