ตั้งดิลกธนากุลจ., ตัญศิริค., & สังขมานอ. (2020). การขยายหน้าที่เชิงไวยากรณ์ของคำว่า เวลา ในภาษาไทย. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(1), 141-164. https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.7