Jangcharoenjittkul, K. (2020). ความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้คุณภาพเสื้อผ้าจากรูปแบบการนำเสนอเสื้อผ้าออนไลน์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(1), 126-140. https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.6