อินทะสีว. (2020). วิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ: กรณีศึกษาการแก้ไขวิกฤต ภายใต้การทูตพหุภาคี. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(1), 1-18. https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.1