เชวงกิจวณิชส. (2020). ปัญหาการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย -ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค-. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(1), 40-67. https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.3