ชูติกมลธรรม ช. (2019). ประวัติศาสตร์ของความซึมเศร้า จาก Melancholia สู่ Depression. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 19(1), 169–195. https://doi.org/10.14456/lartstu.2019.8