ธนจิราวัฒน์ส., & บุรุษพัฒน์ส. (2019). ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ภาษาไทยวนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Tonal Geography of Tai Yuan In Southeast Asia). วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 19(1), 79-106. https://doi.org/10.14456/lartstu.2019.4