พงษ์นิลม. (2019). ชุมชนนิยมใน ‘เมืองน่าอยู่’: อัตลักษณ์พะเยาในบทเพลง. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 19(1), 48-78. https://doi.org/10.14456/lartstu.2019.3