(1)
กมลนาวินว. การวิเคราะห์ระบบเสียงวรรณยุกต์ของชาวกรุงศรีอยุธยาจากเสียงเจรจาโขนและจินดามณี. JLA 1, 3, 28 - 54.