(1)
สมควร น.; ชำนาญมาก ร.; ณรงค์ชัย ว. เศรษฐศาสตร์การเมือง กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมอุดมการณ์สู่การกลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ. JLA 2021, 21, 216-247.