(1)
นุ่มทอง ก.; แก้วสุวรรณ์ จ. . การสร้างโมเดล 4PBL สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา. JLA 2021, 21, 269-297.